Följande tjänstegarantier finns i Markaryds kommun


KOMMUNSTYRELSEN
 Avfallshantering
 Företagsetablering/nyföretagande
 Planbesked
 Vatten och avlopp

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
 Bygglov inom detaljplan
 Miljötillsyn vid B-objekt

SOCIALNÄMNDEN
 Kosten inom Markaryds kommun
 Trygghet
 Värdighet och gott bemötande

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN
 Badverksamhet
 Bibliotek
 Kultur- och fritidsenheten